Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

 

 

            

O  21 de xullo de 2021 a Directora xeral do Patrimonio Natural por delegación da Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda resolveu aprobar a solicitude feita polo Concello de Guntín por un importe total de 26.734,56€ (IVE excluido), para levar a cabo a actuacion ACONDICIONAMENTO DA RUTA DO MIÑO EN GUNTÍN, axuda ao abeiro da Orde do 19 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 das axudas para estudos e investimentos vinculados á conservación, recuperación e rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización ecolóxica na Rede de reservas da biosfera de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MT724A), con cargo á submedida 7.6 'Axuda para estudos/investimentos vinculados ao mantemento, a recuperación e a rehabilitación do patrimonio cultural e natural das poboacións, das paisaxes naturais e das zonas con alto valor natural, incluídos os seus aspectos socioeconómicos, así como as iniciativas de sensibilización ecolóxica'.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: MT724A/27/2021/400033/C

BENEFICIARIO: CONCELLO DE GUNTÍN

INVESTIMENTO APROBADO: 26.734,56€ (IVE excluído)

IMPORTE DA AXUDA: 26.734,56€ (IVE excluido).33.348,82€

PRAZO DE EXECUCIÓN: UN MES E MEDIO