Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

     

 

O concello de Guntín leva a cabo as obras descritas no PROXECTO DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA NO CONCELLO DE GUNTIN - LUGARES DE CHAO DO MONTE, FRANCOS, LEBORIZ, MOUGÁN, OUTEIRO, PIÑEIRAS, SANTOALLA, BERLAI E CORREDOIRA, actuación cofinanciada pola UNIÓN EUROPEA a través do Fondo Europeo de Desarrollo Rexional (FEDER) ao abeiro do establecido no Real Decreto 616/2017, de 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locales que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020), (B.O.E. nº. 144, de 17 de xuño de 2017) 

O cadro resumo é o seguinte:

DENOMINACIÓN

“RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE GUNTÍN 2 EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CHAO DO MONTE, FRANCOS, LEBORIZ, MOUGÁN 1, OUTEIRO, PIÑEIRAS, SANTOALLA, BERLAI Y CORREDOIRA”.

CPV

45316000-5    

TIPO DE CONTRATO

Contrato de obras

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Junta de Gobierno Local

PROCEDIMIENTO

Abierto Simplificado

FINANCIACIÓN

Actuación cofinanciada por la UNIÓN EUROPEA a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER):

FEDER: 95.917,00 €

Concello: 23.978,60€

Importe: 119.895,60 euros.

(Honorarios técnicos, adqusición equipos y materiales y montaje de instalaciones).

VALOR ESTIMADO

91.747,50 euros

PRECIO

111.014,48 euros

PARTIDA

165.619

PROCEDIMIENTO

Abierto con varios criterios de adjudicación.

PUBLICIDAD

Perfil del Contratante:

www.guntin.es

https://www.contratosdegalicia.gal

LICITACIÓN

Apertura presencial SOBRE ÚNICO

GARANTÍA DEFINITIVA

5%

CLASIFICACIÓN

Grupo I (Instalaciones eléctricas), Subgrupo: 1 (Alumbrados, iluminación y balizas luminosas), Categoría C.